Каталог продукции

Болты ст 25, 35Х, 09Г2С, 20Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 ГОСТ 7798-70, ОСТ 26-2037-96

Болты ст 25, 35Х, 09Г2С, 20Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2 ГОСТ 7798-70, ОСТ 26-2037-96

Болты

ст 25, 35Х, 09Г2С, 20Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2

ГОСТ 7798-70,

ОСТ 26-2037-96